Kulkvarn löser dioxinrening av jord

Målet är att sänka halten av miljögiftet dioxin i jorden. Nu går försöken med kulkvarn från laboratoriemiljö till pilotskala på Miljötekniskt Centrum (MTC) i Umeå. 

Lisa Lundin är forskningsingenjör vid Umeå universitet och hennes projekt för nya behandlingar av dioxinförorenad mark har precis kommit igång på allvar. Tre olika jordar, med ett varierande innehåll av dioxiner, har identifierats ska nu tas ut i pilotförsök hos MTC.

Dåva Dac har varit inblandade i ett flertal olika projekt och de har kontroll på olika platser där lämpliga jordar finns. Det vi vill uppnå är en generell sänkning av mängden dioxin i jorden och försöka påvisa hur låga nivåer det är möjligt att nå, berättar Lisa Lundin, som vidare konstaterar att jordar har en mycket komplicerad sammansättning beroende på yttre påverkan och omständigheter. Det skiljer sig, närmast självklart, även väsentligt beroende på från vilken plats jordarna kommer, vilket i sin tur komplicerar reningsprocessen.

– Det kan vara jord med högt organiskt innehåll, som trä, gräs och liknande eller väldigt sandrik jord, exempelvis. Jordtypen varierar med område och föroreningen av jorden beror till stora delar på vilken typ av verksamhet som förekommit där. Men det är just detta som är utmanande och intressant. Dessutom har många försökt sig på att lösa den här problematiken men, ingen har hittills lyckats fullt ut.

Lisa Lundin och hennes medhjälpare ser en mekanokemisk behandling av jorden med hjälp av en kulkvarn som lösningen. Dioxiner bryts ner vid höga temperaturer, och metoder med att tillföra värme har provats och använts över tid, men då frigörs giftiga restprodukter, gaser, som i sin tur måste tas om hand. I den centrifugliknande kulkvarnen alstras ingen värme och metoden har hittills visat sig fungera utmärkt i småskaliga försök i laboratoriemiljö.

– Det är en ny form av behandling som visat sig fungera för att bryta ner bland annat dioxiner i andra matriser som aska. Vi går nu från de väldigt små kvarnarna till försök i pilotskala på MTC med de jordar som vi sett vara behandlingsbara. Vi hoppas, naturligtvis, på samma typ av lyckade resultat även här.

Behovet att kunna rena jordmassor är stort. Mycket stort, till och med. I Sverige finns 1000-tals dokumenterade platser som måste saneras, inte minst där sågverk har bedrivit verksamhet.

– Vi börjar hos MTC och med en kartläggning av hur jordarna vi har till förfogande beter sig vid mekanokemisk behandling. Vi kommer att prova tillsätta flygaska för att öka nedbrytningen av dioxinerna vilket, om det fungerar bra, kan ge oss en cirkulär användning, säger Lisa Lundin.

 

Text och bild: Green North

Top

Boka ett besök

OBS:
Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt